2020. 07. 09. csütörtök, Lukrécia napja
HIRDETMÉNY PEDAGÓGUS BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRÓL
2019.12.12. 12:54

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az ítélkezésben.

 

A bíróságok ülnökeit a helyi önkormányzatok 2019. évben választották utoljára.

 

A köztársasági elnök KEH/05154-2/2019. számú határozata értelmében 2019. december 01. és 2020. február 29. napja közötti időtartamra soron kívüli pedagógus ülnök választást tűzött ki.

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete a Pesti Központi Kerületi Bíróság munkáját segítő fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnököket választja meg.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnöki tisztségre a Bjt. 213. § (2) bekezdése szerint

  • pedagógus,
    •  pszichológus,vagy
    • a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személyeket keresünk.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési – oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit (pszichológus, ifjúságvédelmi szakemberek) a                        foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A Bjt. 214. § rendelkezései értelmében a jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul köteles hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni büntetlen előéletét. A jelöléshez olyan erkölcsi bizonyítványt kell igényelni, amely igazolja, hogy a jelölt büntetlen előéletű, valamint nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. A jelöltnek csatolnia kell a végzettségét igazoló dokumentum másolatát is. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, ülnökké megválasztani nem lehet.

 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés menetéről tájékozódhat a http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb felületen.

Az ülnök megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A jelöléseket személyesen, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján (1051 Budapest, Erzsébet tér 4. IV. em. 410.) Jné. Deminger Anikó jegyzői referensnél 2020. január 13-án 16.00 óráig lehet benyújtani, ahol a jelöléshez szükséges formanyomtatványok átvehetők. (Melléklet)

Budapest, 2019. 12. 11.

 

Dr. Sélley Zoltán

jegyző

 

 

 

 

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

1.) Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató

2.) Nyomtatvány a Bjt. 213. § (2) bekezdése alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökének jelöléséhez

3.) Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról