2021. 12. 08. szerda, Mária napja
A Választási Bizottság döntései
 

 
A Budapest V. kerületi Helyi Választási Bizottság
112013. (05. 24.) HVB számú határozata
 
1/2010. (II.04.) OEVB határozat
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=fvb2010#A15
 
 
 
6/2010 OEVB határozat
 

H AT Á R O Z A T  K I V O N A T

 

A Bp. 7. számú OEVB 2010. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

7/2010. határozata

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság /továbbiakban: OEVB/ – 2010. február 19-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (2) bekezdésének c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva G. P. által benyújtott kifogás tárgyában  3.igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bp. 7. számú OEVB a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Budapest, 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Erzsébet tér 4., fax: 06-1-872-7625). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 22-én 16.00 óráig megérkezzen.

 

Indokolás

 

I.

 

A beadványozó 2010. január 18-án kifogást nyújtott be a Bp. 7. számú OEVB-hez. Kifogásában előadta, 2010. február 17-én 16 és 20 óra között az állandó lakcíméhez tartozó postaládába az általa mellékelt szórólapot helyezték el. A Ve. 42. §.(1) bekezdése a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban : Sajtótv.) rendelkezéseit rendeli el alkalmazni a választási eljárás során. A plakáton nem található a Sajtótv. 16.§. (1) bekezdése által megkövetelt impresszum. Ez álláspontja szerint sérti a Ve. 42.§. (1) bekezdését.

 

A kifogást tevő kéri a bizottságot, hogy a kifogásnak adjon helyt és állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, továbbá kéri a bizottságot, hogy amennyiben megállapítja a törvénysértést, úgy a Ve. 90/A. §. (2) bekezdésének i.) pontja alapján kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező szerv döntését, mivel álláspontja szerint az impresszum hiánya megvalósítja az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 149.§-ban megfogalmazott sajtóigazgatási szabálysértés tényállását.

 

A kifogástevő a jogorvoslati kérelmében megjelölt cselekmény alátámasztására mellékelte a postaládájában talált szórólapot.

 


 

II.

 

Az OEVB a kifogásban foglaltakkal nem ért egyet. Álláspontja szerint a választási kampány során a jelölő szervezetek igyekeznek meggyőzni a választókat arról, hogy az őket képviselő személyeket támogassák, ekként járnak el maguk a jelöltek is. A kampány célja a választók meggyőzése, befolyásolása.  Kampányeszköznek minősülnek a választópolgárokhoz eljutatott szórólapok is, de ez esetben a bizottság álláspontja szerint, a kifogást tevő által mellékelt szórólap nem tölti be a fentiekben ismertetett célokat, tehát nem alkalmas a választói akarat befolyásolására, tartalma szerint csupán egy előadássorozat egyik rendezvényre szóló meghívó. A választási bizottság nem tekinti a kampány eszközének a mellékelt meghívót, így álláspontja alapján az plakátnak sem minősíthető, ezért a sajtótermékek közé sem sorolható. Fentiek alapján a kiadvány megjelenése nem sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, a sajtóról szóló 1986. évi II.törvény, valamint a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet beadványozó által hivatkozott rendelkezéseit.

 

 

III.

 

A határozat a Ve. 90/A. § (2) bekezdésének c) pontján, a Ve. 78.§. (3) bekezdésén, a Ve.42.§.(1), a 149.§. l.) bekezdésén, a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény  16.§. (1) bekezdésén, 20.§. b.)pontján , a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 149.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 4.§. (3) bekezdésén és a Ve. 79-80. §-án alapul.

 

Kmf.

 

 

 

 

                                                           Száraz Katalin

                                                           elnök

 

http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=fvb2010#A21

 

 

 

 

 

H AT Á R O Z A T  K I V O N A T

 

A Bp. 7. számú OEVB 2010. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

8/2010. határozata

 

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság – 2010. február 19-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva G. P. által benyújtott kifogás tárgyában 3 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy Debreczeni József megsértette a Ve. 48. §-ának (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat és a jogszabálysértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. A Bizottság felhívja Debreczeni Józsefet arra, hogy a jogszabálysértő módszerrel gyűjtött ajánlószelvényeket semmisítse meg, a megsemmisítésről készítsen jegyzőkönyvet, melyet 2010. február 22-én 16 óráig nyújtson be a 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak címezve.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Budapest, 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Erzsébet tér 4., fax: 06-1-872-7625). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 22-én 16.00 óráig megérkezzen.

 

Indokolás

 

I.

G. P. a Ve. 48. §. (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra hivatkozva nyújtott be kifogást a Budapest, 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2010. február 18-án. Beadványában előadja, hogy Debreczeni József weboldalán (http://www.debreczenijoszef.hu/a-kepviselojelolt.html) található egy olyan felhívás („Tisztelt Választópolgár” címen), amely arról ad tájékoztatást, hogy Debreczeni Józsefre hol lehet leadni az ajánlószelvényeket. Kifogást tevő szerint az felsorolt helyek munkahelyek (könyvesboltok, kávézók stb.). A tájékoztatón nincs feltüntetve az, hogy a nap mely időpontjában lehet leadni az ajánlószelvényeket, s ebből az következik, hogy nyitvatartási időben is le lehet adni azokat, tehát akkor, amikor az adott helyen munkavégzés folyik. Álláspontja szerint a honlapon feltüntetett felhívás és az ajánlószelvények gyűjtésének ilyen módja sérti a Ve. 48. §. (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakat. Kifejti továbbá, hogy a Ve. 50. §. (1) bekezdésének c) pontja alapján a fenti helyeken munkavégzés során gyűjtött ajánlások érvénytelenek. Kéri a bizottságot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az érvénytelen ajánlások ne képezhessék a jelölt által a későbbiekben a Bizottsághoz benyújtott ajánlószelvények részét, mivel akkor azok gyűjtésének körülményeit a Bizottság már nem vizsgálhatja.

 

II.

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásban foglaltak vizsgálata során meggyőződött arról, hogy a kifogásban megjelölt internetes honlapon Debreczeni József valóban arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy az ott megadott címek valamelyikén lehet ajánlószelvényeket nevére leadni. A bizottság álláspontja szerint a honlapon ajánlószelvény leadása céljából megjelölt helyek mindegyike munkahelynek minősül. A tájékoztatón nincs feltüntetve az, hogy a nap mely időpontjában lehet leadni az ajánlószelvényeket, s ebből az következik, hogy nyitvatartási időben is le lehet adni azokat, tehát akkor, amikor az adott helyen munkavégzés folyik. A Ve. 48. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében nem gyűjthető ajánlószelvény munkahelyen munkaidőben, vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben. Fentiek alapján a Bizottság megállapította, hogy az ajánlószelvények gyűjtésének ezzel a módjával Debreczeni József megsértette az ajánlás szabályait és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően úgy döntött, hogy Debreczeni Józsefet a továbbiakban eltiltja az ajánlószelvények e jogszabálysértő módon történő gyűjtésétől. A Ve. 50. §. (1) bekezdésének c) pontja értelmében az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen, ezért a bizottság felhívta Debreczeni Józsefet arra, hogy a jogszabálysértő módszerrel gyűjtött ajánlószelvényeket semmisítse meg, továbbá a megsemmisítésről 2010. február 22-én 16 óráig nyújtson be jegyzőkönyvet a 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak címezve.

 

III.

 

A határozat a Ve. 90/A. §. (2) bekezésének c) pontjában, a Ve. 48. §. (2) bekezdésének a) pontjában, a Ve. 50. § (1) bekezdésének c) pontjában, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 4. § (3) bekezdésén és a Ve. 79. § és 80. §-on alapul.

 

Kmf.

 

 

 

                                               Száraz Katalin

                                               elnök

 

http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=fvb2010#A25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2012. HVB határozat
 

 
Oldal nyomtatása